ประกาศต่างๆ

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566  ลงวันที่ 29 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี พ.ศ. 2566  ลงวันที่ 27มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566

วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองเมืองปัก พ.ศ.2566

ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการรถบรรทุกดินหรือรถบรรทุกสินค้า ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก

 

 

ประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 

                   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชัพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายชื่อผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูดสร้าง ประจำปี 2565

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การยื่นรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แจ้งปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก  เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสืบศิริทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304เอ โดยวิธีคัดเลือก

  ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม และอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

 ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่องแจ้งให้เจ้าจองป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพี่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ 2563


Visitors: 39,048