ประกาศต่างๆ

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.สายถนนเสวก (ข้าง ร.ร.ปัก ธงชัยประชานิรมิต) ถึงคลองลำตะกุด ชุมชนตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2567

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอทฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) ถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 (โรงยิมเชื่อมต่อถนนนิวาสดำเนิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและศาลาหกเหลี่ยมภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปักธงชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายถนนเสวก  

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.สายถนนเสวก (ข้าง ร.ร.ปัก ธงชัยประชานิรมิต) ถึงคลองลำตะกุด ชุมชนตลาดเก่า

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทรงศิล  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสืบศิริ 304 เอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทรงศิล ชุมชนธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายถนนเสวก  

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. สายถนนเสวก (ข้างร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต) ถึงคลองลำตะกุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 29 เมษายน 2567

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงานก่อสร้าง 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสืบศิริ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เอ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 25 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 เมษายน 2567

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายโอฬาร ซอย ๓ ชุมชนวังดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายโอฬาร ซอย ๓ ชุมชนวังดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลังโรงพัก) ชุมชนธงชัย

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายเทพธงชัย ซอย ๑๒ ถึงแยกทางเข้าวัดโพธิ์ ทิศใต้ ชุมชนเมืองปัก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาหกเหลี่ยมภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปักธงชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมและศาลาหกเหลี่ยมภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปักธงชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายเทพธงชัย ซอย ๑๒ ถึงแยกทางเข้าวัดโพธิ์ ทิศใต้ ชุมชนเมืองปัก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชุมชนบ่อปลา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การใช้พื้นที่บริเวณข้างที่ทำการไปรษณีย์ปักธงชัย เป็น สถานที่จำหน่ายสินค้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายเทพธงชัย ซอย ๑๒ ถึงแยกทางเข้าวัดโพธิ์ ทิศใต้ ชุมชนเมืองปัก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายเทพธงชัย ซอย ๑๒ ถึงแยกทางเข้าวัดโพธิ์ ทิศใต้ ชุมชนเมืองปัก 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. สายชุมชนบ่อปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางระยอง ราศึ ชุมชนวังดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.จากบ้านนายบรรจง ถึงบ้านป้ากี ชุมชนไชโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล จากร้านจันทิมาไหมไทย ถึงแยกศาลา SML ชุมชนไชโย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.จากบ้านนายบรรจง ถึงบ้านป้ากี ชุมชนไชโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.จากร้านจันทิมาไหมไทย ถึงแยกศาลา SML ชุมชนไชโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.จากร้านจันทิมาไหมไทย ถึงแยกศาลา SML ชุมชนไชโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.จากบ้านนายบรรจง ถึงบ้านป้ากี ชุมชนไชโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

 

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางระยอง ราศึ ชุมชนวังดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก

 

ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (บริเวณทางเท้า หน้าโรงเรียนปักธงชัยนิรมิต) และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 

 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (บริเวณถนนตลาดวัดโพธิ์) และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 

ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ผ่อนผันอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (บริเวณทางเท้าถนนนิวาสดำเนิน ข้างธนาคารออมสิน) 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การใช้พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น  ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก (ชั่วคราว)

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ยกเลิกพื้นที่จุดผ่อนผันเทศบาลเมืองเมืองปัก

 

 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔/๒๕๖๖

  

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2567

 

รายงานการปล่อยและดูดกลับ ก๊าซเรือนกระจกขององค์กร  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566  ลงวันที่ 29 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ประจำปี พ.ศ. 2566  ลงวันที่ 27มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   ลงวันที่ 20 มีนาคม 2566

วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลเมืองเมืองปัก พ.ศ.2566

ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประกอบกิจการรถบรรทุกดินหรือรถบรรทุกสินค้า ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก

 

 

ประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ    การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชัพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายชื่อผู้ได้รับผลกระทบกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)

ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูดสร้าง ประจำปี 2565

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การยื่นรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การรับสมัครเด็กเล็ก เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1 ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แจ้งปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก  เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสืบศิริทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304เอ โดยวิธีคัดเลือก

 

  ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเปลี่ยนแปลงไป

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง การประกาศใช้ระเบียบเทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก ว่าด้วยการใช้ห้องประชุม และอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลเทศบาลเมืองเมืองปัก พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก ประชาสัมพันธ์รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

 ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่องแจ้งให้เจ้าจองป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพี่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ 2563


Visitors: 76,319