ประกาศรับสมัครงานเทศบาลเมืองเมืองปัก

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารว่าง กรณีเกษียณอายุราชการ

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบของเทศบาลเมืองเมืองปัก


 

 

 

Visitors: 76,320