ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่  5  เมษายน  2567

 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่  3  เมษายน  2567

 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่  25  มีนาคม  2567

 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่  26  มีนาคม  2567

 

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชุมชนบ่อปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2567

 

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. สายชุมชนบ่อปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 13 กุมภาพันธ์ 2567

 ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 2 กุมภาพันธ์ 2567

 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่  14  ธันวาคม  2566

 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่  8  ธันวาคม  2566

 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567  ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

 

 ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete ซอย 2 ชุมชนดำรงสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 15 สิงหาคม 2566

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. สายประชาร่วมใจหน้าป้ายชุมชนบ่อปลา ถึงข้างร้านปักธงชัยวัสดุก่อสร้าง ชุมชนบ่อปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 4 สิงหาคม 2566

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายหน้าโรงงานเบทราโกร ชุมชนวังดู่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 20 ก.ค. 2566

   

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อโคมไฟนวัตกรรม โดยวิธีคัดเลือก  ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 

  

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ชาวพิจิตร ซอย 1 ชุมชนวังดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 ก.ค. 2566

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ชาวพิจิตร ซอย 2 ชุมชนวังดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 ก.ค. 2566

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concreat ซอย 1      ชุมชนดำรงสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 ก.ค. 2566

 

ร่างเอกสารประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                          e-bidding ครั้งที่ 2  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

  

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete ซอย 2 ชุมชนดำรงสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566


ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่่อมแซมผิวจราจร Asphsltic Condrete ซอย 1 ชุมชนดำรงสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่่อมแซมผิวจราจร Asphsltic Condrete ซอย 1 ชุมชนดำรงสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกาอสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างบ้านนายแสง ทันดอน ชุมชนฉัตรมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 16 มิถุนายน 2566

 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566


ประกาศ เรื่อง ร่างเอกสารประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (เครน) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2566

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ชาวพิจิตร ซอย 1 ชุมชนวังดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ชาวพิจิตร ซอย 1 ชุมชนวังดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายประชาร่วมใจ หน้าป้ายชุมชนบ่อปลา ถึงข้างร้านปักธงชัยวัสดุก่อสร้าง ชุมชนบ่อปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายประชาร่วมใจ หน้าป้ายชุมชนบ่อปลา ถึงข้างร้านปักธงชัยวัสดุก่อสร้าง ชุมชนบ่อปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 31 พฤษถาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางระบบท่อระบายน้ำ จากบ้านนายบรรพต ถึงบ้านป้ากี ชุมชนไชโย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางระยอง ราศี ชุมชนวังดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางระยอง ราศี ชุมชนวังดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางระยอง ราศี ชุมชนวังดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสืบศิริ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 เอ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2566

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.อัดแรง (มอก.ชั้น ๓) ข้างบ้านบังเสริฐ ถึงสะพานลำตะกุด ชุมชนตลาดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

   

ร่างประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (เครน) จำนวน1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay)ถนนสืบศิริ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔เอ ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ลงวันที่ 20 เมษายน 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสืบศิริ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 เอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสืบศิริ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 304 เอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (เครน) จำนวน 1 คัน  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (เครน) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรพมาณ 2566  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566

ประกาศ เรื่อง ประกาศผลลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 1 (ต.ค. 65 - ธ.ค. 65)  ลงวันที่ 24 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสายสนามกีฬากลาง ชุมชนธงชัย ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ลงวันที่ 11 มกราคม 2566

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)          ลงวันที่  19  ธันวาคม  2565

ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสายสนามกีฬากลาง ชุมชนธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2565

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภมูิทัศน์ ภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

     

ร่างประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่  9 ตุลาคม  2565

ประกาศราคากลางประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่  9 ตุลาคม 2565

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. สายข้าง สภ.ปักธงชัย ชุมชนธงชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 31 ต.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสียงไร้สายภายในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 6 ตุลาคม65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์             (e-bidding) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 65

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   12 ก.ย. 65

. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ก.ย. 2565

ประกวดราคาจ้างติดตั้งเสียงไร้สายภายในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ส.ค.2565                                  

  

ประกาศราคากลาง จ้างติดตั้งเสียงไร้สายภายในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ลว 23 ส.ค. 65

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งเสียงไร้สายภายในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว 23 ส.ค.65

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์  วันที่ 18 ก.ค. 65

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ วันที่ 18 ส.ค.65

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) วันที่ 16 ส.ค.65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายอินทวัฒน์ ชุมชนธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายอินทวัฒน์ ชุมชนธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก  เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสืบศิริ ทางหวงแผ่นดินหมายเลข 304 เอ โดยวิธีคัดเลือก 

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2564) ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564


Visitors: 69,243