ประกาศประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก

ประกาศ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 

และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566


Visitors: 63,742