Big Cleaning Day ชุมชนดำรงสุข โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567

      นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนชุมชนดำรงสุข หมู่ 17 ในการร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน “Big Cleaning Day” โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ณ ชุมชนดำรงสุข เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในชุมชนและเทศบาลเมืองเมืองปักปักต่อไป
      เทศบาลเมืองเมืองปักขอขอบพระคุณประชาชนชาวชุมชนดำรงสุข ที่สนับสนุนมอบน้ำดื่มเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้
Visitors: 76,281