Big Cleaning Day” ชุมชนโนนตูม 1 โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567

       นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและประชาชนชุมชนโนนตูม 1 ในการร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน “Big Cleaning Day” โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ของ“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ณ ชุมชนโนนตูม 1 เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในชุมชนและเทศบาลเมืองเมืองปักปักต่อไป
       เทศบาลเมืองเมืองปักขอขอบพระคุณประชาชนชาวชุมชนโนนตูม 1 ที่สนับสนุนมอบน้ำดื่มเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้
Visitors: 76,278