ประชุมในการติดตามการดำเนินงาน 5 ก.ย. 65

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ร่วมประชุมในการติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักให้ดียิ่งขึ้น
Visitors: 73,345