พิธีมอบเกียรติบัตรแด่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก 18 พ.ค 65

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแด่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักและที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อเป็นเกียรติคุณและเป็นการขอบคุณคณะที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ที่ได้ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เกิดผลดีต่อทางราชการ และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักได้ทันท่วงที มีผู้ช่วยเหลือนายกเทศมนตรีในการบริหารงานราชการของเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้เทศบาลเมืองเมืองปักได้มีคณะทำงานที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Visitors: 76,278