“ขยับกาย สบายชีวี” ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 10     5 พ.ค 65

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.45 น. เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกันออกกำลังกาย ภายใต้โครงการ “ขยับกาย สบายชีวี” ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 10 ณ ลานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองปักได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันนั้น การมีสุขภาพร่างกายเพื่อเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน อันจะทำให้การปฏิบัติงานนั้นเกิดประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

Visitors: 76,280