ประชุมข้าราชการประจำเดือนมกราคม 17 ม.ค. 65

วันที่ 17 มกราคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยมีวาระการประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายต่างๆแต่ละกอง/งาน การให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองเมืองปัก มีเป้าหมายที่ระดับ 85 คะแนน หรือระดับ A เพื่อยกระดับหน่วยงานไปสู่เป้าหมาย “ความโปร่งใส” พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางและมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ 4. การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5. กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ 6. การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปัก
ทั้งนี้ นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เน้นย้ำว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับ / ปรับปรุง / พัฒนา ส่งเสริมให้เทศบาลเมืองเมืองปัก ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA / มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

Visitors: 76,278