ประชุมเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดิน 7 มี.ค. 65

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามผังเมืองรวมเมืองเมืองปัก จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2565 ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อสร้างกระบวนการการรับรู้แก่ประชาชน ตลอดจนการยินยอมเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปักต่อไป

Visitors: 73,346