คัดแยกขยะจากต้นทาง 3 มี.ค.65

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รณรงค์และสาธิตการคัดแยกขยะต้นทางภายใต้โครงการเมืองปักน่าอยู่ตลอดสัปดาห์ ณ ตลาดวัดโพธิ์ โดยได้เดินรณรงค์และเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้า พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก ประชาชนทั่วไปที่มาจับจ่ายใช้สอย ร่วมมือร่วมใจกันคัดแยกขยะในครัวเรือน ชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกการลดขยะจากการกิน ดื่ม ใช้จากการบริโภคอาหารหรือใช้สิ่งของในชีวิตประจำวัน ลดปัญหาการเกิดมลพิษ ง่ายต่อการนำไปกำจัด ง่ายต่อการนำไปรีไซเคิล รักษาสิ่งแวดล้อม
ท้ายนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนทิ้ง เพื่อให้สามารถกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักให้เป็นเมืองปักน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
# แยกขยะก่อนทิ้ง ลดของเสีย ลดโลกร้อน
Visitors: 76,281