ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้กักตัวและมอบถุงยังชีพ 22 ก.พ. 65

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางช่วยเหลือผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน HI (Home Isolation) และผู้กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รพ.ปักธงชัย รพ.สต.บ้านดู่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทางเทศบาลเมืองเมืองปักได้รับการประสานจาก รพ.สต.บ้านดู่ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องดำเนินการจัดหาและนำส่งอาหารให้ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน HI (Home Isolation) แต่เนื่องจากทางรพ.สต.บ้านดู่ขาดบุคลากรที่จะต้องดำเนินการส่งอาหารให้ผู้ป่วยกักตัว จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองเมืองปักให้ช่วยส่งอาหารให้ผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้าน เป็นจำนวน 3 มื้อต่อวันจนกว่าจะครบการรักษา ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลเมืองเมืองปักจึงให้ความช่วยเหลือนำส่งอาหารให้ผู้ป่วยกักตัวที่บ้านต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
จากนั้น นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกับ รพ.สต.บ้านดู่ นำส่งอาหารให้ผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน ( Home Isolation : HI) หรือผู้ป่วยสีเขียว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นจนกว่าการกักตัวจะครบกำหนดตามมาตรการทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการนี้ รพ.สต.บ้านดู่ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจแก่ประชาชนที่กักตัวเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนแนวการช่วยเหลือผู้ป่วยกักตัวที่บ้าน
Visitors: 76,278