ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองลำตะกุด หน้าจิมทอมสัน 17 ม.ค. 65

วันที่ 17 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกันลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบคลองลำตะกุด หน้าจิมทอมสัน โดยดำเนินการใช้รถแบคโฮขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน พร้อมทั้งใช้กำลังคนปรับตัดต้นไม้ กิ่งไม้ พุ่มไม้ที่ขึ้นรกรอบคลอง เก็บกวาดขยะทั้งรอบคลองและบริเวณหน้าถนน 304A ช่วงดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้คลองลำตะกุดสะอาด มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสามารถเตรียมความพร้อมในการรองรับการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง และเตรียมรับมือกับช่วงฤดูน้ำหลากในอนาคตอีกทางหนึ่ง

Visitors: 76,278