ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต 28 ม.ค. 65

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายกธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าศึกษาดูงานเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต เพื่อดูงานการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง จากท่านนายกกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพื่อจะได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาเมืองเมืองปักต่อไป

Visitors: 76,278