ปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง 30 ก.ย. 64

เทศบาลเมืองเมืองปัก ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯอย่างต่อเนื่อง


วันที่ 30 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการทาสีขอบฟุตบาท-สะพานและแนวกั้น ณ ชุมชนบ้านวังใหม่ เนื่องจากมีสีที่ซีดจางให้สามารถมองเห็นเด่นชัดเพื่อเป็นการจัดระเบียบการจอดรถให้ถูกต้องตามกฎจราจรและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชนในการสัญจรไปมา ,ใช้กำลังพลในการขุดลอกคูคลองธรรมชาติ รวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดช่องทางระบายน้ำในการป้องกันเหตุอุทกภัย ณ ชุมชนโนนตูม 2 เพิ่มพื้นที่ในการไหลหรือการระบายน้ำให้สะดวกและรวดเร็วอันจะเป็นการป้องกันน้ำท่วมถนนและบริเวณบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน , ดำเนินการเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้า รอบเขตเทศบาลฯ , ล้างทำความสะอาดตลาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อรองรับการมาใช้บริการของพี่น้องประชาชนต่อไป
Visitors: 76,279