เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง 29 ก.ย. 64

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยดำเนินการทั้งตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางสายไฟบ้านเรือนซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนกรณีเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง , ปรับภูมิทัศน์โดยใช้รถแบคโฮในการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและปรับพื้นที่ดินให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น , เก็บกวาดขยะมูลฝอย ล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดฝุ่นละออง สร้างความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขต่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก
ท้ายสุดนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาอุดตันกีดขวางทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำให้คล่องตัวมากขึ้น
Visitors: 76,278