“ขยับกาย สบายชีวี”

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566


นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอเชิญชวนประชาชนชาวปักธงชัยทุกท่านร่วมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ขยับกาย สบายชีวี” เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองปักได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย "ไลน์แดนซ์ (Line Dance)" เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและใส่ใจในความสำคัญของสุขภาพร่างกาย ไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในองค์กรอีกด้วย

Visitors: 76,278