โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566

เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ

นายธนเดช ศรีณรงค์นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปักร่วมด้วยประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอปักธงชัย

ร่วมการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองเมืองปัก โดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว กิจกรรมในการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย

ช่วงเช้า

-บรรยายการอบรมดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎี

-ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี

ช่วงบ่าย

-บรรยายการอพยพหนีไฟ

-ฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟ (ซ้อมแผนฯ)

-สรุปการบรรยายและตอบข้อซักถาม

Visitors: 76,281