โครงการสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ท 9 พ.ค 65

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ท เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก และเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยในวันนี้เทศบาลเมืองเมืองปักได้ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสตรีทอาร์ทจากผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านงานศิลปะ ที่ได้ดำเนินการออกแบบรูปภาพเพื่อที่จะนำมาสร้างสรรค์ศิลปะบนอาคารและกำแพงในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองเมืองปักอยู่ในระหว่างการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ให้เป็นเมืองที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนและพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 69,243