โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 5 พ.ค 65

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ นางทรงศรี สิงหวิสัย รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริในกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
จากการประชุมครั้งนี้ เทศบาลเมืองเมืองปักมีมติร่วมกับผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักในการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ดังต่อไปนี้
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
2. การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Visitors: 69,244