โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2567

วันที่ 14- 15 มิถุนายน 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2567 ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยตรวจจับอุปกรณ์ไฟแก่บุคลากรโรงพยาบาลปักธงชัย ณ โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Visitors: 78,557