โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนผู้ปกครอง ร่วมประชุมโครงการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ​​โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

✅เพื่อให้ครูและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปักมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✅เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

​​✅เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา
​​✅เพื่อรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
Visitors: 76,281