โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียน 21 มี.ค. 66

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566” เพื่อทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อสร้างรายได้และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติดและสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง
Visitors: 63,753