เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 2 ชุมชน คือ ชุมชนธงชัย 7 ก.พ. 66

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการ ”เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2566” ในระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 #วันที่2 ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 2 ชุมชน คือ ชุมชนธงชัย ณ ศาลา SML และชุมชนวังหมี ณ ศาลา SML ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
.
จัดโดย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองปัก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชน ด้านการติดต่อประสานงานการพัฒนา และการดำเนินการด้านต่างๆ รวมทั้งในด้านการบริหารจัดการชุมชนกับภาครัฐและเอกชนให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ซึ่งเปีนหลักสำคัญของการพัฒนาชุมชน และสอดคล้องกับวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของประชาขนกับเทศบาลเมืองเมืองปัก ในการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับขุมชน
Visitors: 76,278