เทศบาลเมืองเมืองปัก ดำเนินการควบคุมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนวังหมี 1 ธ.ค. 65

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ติดตามภารกิจงานอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ดังนี้
.
มอบกองช่าง ดำเนินการควบคุมงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชุมชนวังหมี และควบคุมงานการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหลังศิริเกษตร ชุมชนวังดู่
-ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดิน วิ่ง และสนามกีฬาในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา
-ติดตามงานเทปูนปรับปรุงพื้นทางเท้าริมถนนขดน้ำอ้อมชุมชนบ่อปลา และการก่อสร้างศาลาพักในสวนร้อยปีปักธงชัย
Visitors: 69,245