เทศบาลเมืองเมืองปัก คืนพื้นที่ทำความสะอาดถนนหนทาง และหน้าสถานที่ราชการ

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
       นายธนเดช ศรีณรงค์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ในฐานะผู้กำกับนโยบายดูแลบริหารราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเทศบัญญัติ และมีหน้าที่ กำกับดูแลรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล โดยมอบหมายคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และฝ่ายรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองปัก คืนพื้นที่ทำความสะอาด รอบบริเวณสถานที่ราชการ และถนนหนทางบริเวณสถานที่จัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดีเมืองโคราช ประจำปี 2566 ที่เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา
Visitors: 76,278