เทศบาลเมืองเมืองปัก นำรถกระเช้าพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยกันตัดแต่งกิ่ง ต้นไม้ และทำความสะอาด 27 ต.ค. 65

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก นำรถกระเช้าพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยกันตัดแต่งกิ่ง ต้นไม้ และทำความสะอาด จากการขอความอนุเคราะห์ของโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร
.
พร้อมติดตามงานอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงสวนสาธารณะ 100 ปี ปักธงชัยบริเวณรอบสะพานและริมคลองลำตะกุดเพื่อเตรียมความพร้อมใช้สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงและจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองเมืองปักต่อไป
Visitors: 78,559