เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นฟุตบาทกำแพงหลังโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร และการเพ้นท์กำแพงทาสี 15 ก.ย. 65

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงพื้นฟุตบาทกำแพงหลังโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร และการเพ้นท์กำแพงทาสี (Street Art) อย่างต่อเนื่องและติดตามการดำเนินงานภารกิจต่างๆและการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ดังนี้
มอบกองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขฯดำเนินการ ดังนี้
งานวางท่อระบายน้ำชุมชนฉัตรมงคล
งานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาล
Visitors: 76,277