เทศบาลเมืองเมืองปักตรวจเข้ม ATK ป้องกันโควิด-19 ก่อนปฏิบัติหน้าที่ 18 เม.ย 65

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก จัดให้มีมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้มหลังสงกรานต์ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
โดยได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการตรวจ ATK (Antigen test) ให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปักทุกคนก่อนปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งหากมีการตรวจพบเชื้อจะทำให้ได้รับทราบถึงผลการติดเชื้อของตนเองตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก จนนำไปสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษา และป้องกันที่เหมาะสมโดยเร็ว เพื่อป้องกันและลดการถ่ายทอดเชื้อหรือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปยังบุคคลอื่น รวมถึงได้รับบริการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว
Visitors: 63,740