ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานในการดำรงนตามมาตรฐานทางจริยธรรม 1 ม.ค. 65

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.  เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปักชั้น 3 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ นายธนเดช  ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก หลังจากที่ได้ประกาศไว้เมื่อครั้งแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประมวลจริยธรรม

Visitors: 63,753