หาแนวทางในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตรับผิดชอบ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค 8 เม.ย 65

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยนายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตรับผิดชอบ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การฟื้นฟูและการบำบัดรักษา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างต่อเนื่อง

Visitors: 54,220