ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอัคคีภัยและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 21 เม.ย 65

วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 เทศบาลเมืองเมืองปัก ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน โดยมีนายวิทยา กิตติศักดิ์ชัย ท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมปลัดเทศบาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา สาธารณสุขอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอัคคีภัยและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
Visitors: 69,245