ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดเรียน

บรรยากาศเปิดเทอมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบ new normal ตามนโยบายของทางภาครัฐในมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) โดยมีการวัดอุณหภูมิของเด็กนักเรียนก่อนเข้ามาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ไม่เกินอุณหภูมิ 37.5 องศา ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าไปในศูนย์ฯ , มีการติดตั้งอ่างล้างมือตามจุดต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ให้เด็กนักเรียนสามารถล้างมือได้ตลอดเวลา ลดการติดเชื้อโรค ห่างไกลโควิด -19 ,การให้เด็กเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมต่างๆ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาเรียน พร้อมทั้งได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เช่น การปรับปรุงพื้นผิวถนนการสัญจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานและ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในครั้งนี้เกิดผลดีโดยตรงต่อเด็ก และเกิดผลในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานใหม่ๆ ในการยกระดับพัฒนาการ ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญาของเด็ก พร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของเด็กเล็กและครูภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก

Visitors: 63,754