ศึกษาดูงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ 28 ม.ค. 65

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระบรมราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โดยใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวของท่านนายกฯ)ซึ่งตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เข้าไปถึงโรงเรียนพบว่าเป็นโรงเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดถังขยะ ไม่มีเศษขยะในโรงเรียนให้เห็น และเป็นโรงเรียนที่มีป่าโกงกางอันมีระบบนิเวศน์ที่ดีภายในโรงเรียน รวมพื้นที่โดยประมาณ 77 ไร่ พร้อมทั้งรับฟังนโยบายของท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนตรี พรผล เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการขยะ , การบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการประเมินผลผ่านระบบดิจิตอล เน้นการปลูกจิตสำนึก เทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ปลูกฝังการสร้างระเบียบวินัยเพื่อผลิตเด็กที่มีคุณภาพการเป็นพลเมืองที่ดีในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เป็นคนดีของสังคม และกำลังของชาติต่อไปในอนาคต

Visitors: 63,742