วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

                                                                                   วิสัยทัศน์

               " องค์กรเข้มแข็ง  การคลังมั่นคง  สาธารณูปโภคมาตรฐาน  การศึกษาก้าวไกล  ปลอดภัยในชีวิต  จิตรักษ์ธรรมชาติ  ประชาราษฎร์มีสุข"

จากวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาฯ ดังกล่าว สามารถนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาและภารกิจหลักในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

     ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

     ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

     ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

 เป้าประสงค์

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

เป้าประสงค์

1)      เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

2)      เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

3)      เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอ

4)      เพื่อให้การระบายน้ำมีความรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขัง

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

เป้าประสงค์

1)      เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเทศบาล

2)      เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล

3)      เพื่อพัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการเงินการคลังของเทศบาล

     3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

เป้าประสงค์

1)      เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2)      เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดียิ่งขึ้น

3)      เพื่อให้สถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน

4)      เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

1)      เพื่อส่งเสริมด้านสาธารณสุข

2)      เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ

3)      เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

     5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

เป้าประสงค์

1)      เพื่อส่งเสริมด้านปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2)      เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

3)      เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์

1)      เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

2)      เพื่อส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

3)      เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

4)      เพื่อจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน

 

Visitors: 78,555