วางท่อระบายน้ำคลองบุษยา 3 มี.ค. 65

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่พัฒนาเมืองปักอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ บริเวณคลองบุษยา หลังสนามฟุตบอล เนื่องจากจุดนี้ในฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จึงต้องเร่งดำเนินการก่อนจะเข้าสู่ดูน้ำหลาก
ดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดของบ้านเมือง โดยได้เก็บกวาดขยะมูลฝอย ฝุ่นละออง บริเวณถนน 304A ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ซึ่งเป็นการลดมลพิษทางอากาศ ป้องกันเชื้อโรค ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
‍♂️ดำเนินการเทปูนเลนจักรยานที่เก่า ผุพัง ซึ่งได้รื้อทุบออก ให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น
‍♀️ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาล ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยามค่ำคืน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ
Visitors: 63,748