ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อดำเนินการปรับปรุง 23 ม.ค. 66

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อดำเนินการปรับปรุง ดังนี้
.
- มอบกองสาธารณสุขฯ ตัดกิ่งไม้ บริเวณวัดโพธิ์เมืองปัก เพื่อป้องกันการหักโค่นซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนและพระสงฆ์ภายในวัด
- มอบกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนสืบศิริ 304 เอ หน้าบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย พร้อมทั้งซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
- ติดตามและปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบบาทวิถีทางเท้าสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของเทศบาลเมืองเมืองปักในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามของบ้านเมือง
- มอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฉีดน้ำเพื่อควบคุมไฟที่ลุกไหม้ เนื่องจากมีประชาชนจุดไฟเผาพงหญ้า ทำให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง พร้อมทั้งได้กล่าวตักเตือนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชนในระแวกใกล้เคียง
Visitors: 54,206