ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทางเข้าบ้านดู่ 26 เม.ย 65

วันที่ 26 เมษายน 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทางเข้าบ้านดู่ เนื่องจากเกิดการชำรุดเสียหาย ขรุขระ ทำให้มีเศษดินและเศษหินเกลื่อนถนนเป็นจำนวนมาก โดยเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมร่วมกับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกัน ทำให้การปรับปรุงซ่อมแซมนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาด ทำนุบำรุงพื้นที่เกาะกลางถนนสาย 304เอ ที่มีต้นหญ้าขึ้นรกร้าง ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาดถนน และเก็บกวาดขยะมูลฝอยริมถนน เพื่อให้เกิดความสะอาดและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง
Visitors: 48,106