ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลในการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายไหล่ทางถนนในซอยชุมชนวังใหม่ 10 เม.ย. 66

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมพิธีเปิด “โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมีวัตถุประสงค์ การจ้างงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อสร้างรายได้และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นการป้องกันการยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข สิ่งเสพติดและสร้างรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครอง พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ได้กล่าวให้โอวาทและแนะแนวทางการปฏิบัติงานในเทศบาลเมืองเมืองปัก ให้แก่นักเรียน ได้เก็บเกี่ยวรับเอาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานกับส่วนราชการ ฝึกการมีวินัย ความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำงานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ต่อไป
Visitors: 78,553