ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก 4 เม.ย. 66

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครูและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมด้วย นายวิทยา กิตติศักดิ์ชัย ท้องถิ่นอำเภอปักธงชัย ในการร่วมต้อนรับ นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครู และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Visitors: 63,744