ลงพื้นที่ดูแลความสะอาดของบ้านเมือง 17 พ.ค 65

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้พนักงานกองช่าง เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ดูแลความสะอาดของบ้านเมือง โดยได้ดำเนินการตัดหญ้าที่ขึ้นรกร้างริมถนนสืบศิริ 304เอ และริมถนนศรีพลรัตน์ แยกไฟแดงโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี เนื่องจากมีพงหญ้าขึ้นสูง ทำให้เกิดความไม่สวยงามและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง พนักงานกองช่างจึงดำเนินการตัดหญ้าออก และทำการเก็บกวาดขยะมูลฝอยริมถนน เพื่อให้ถนนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักมีความสะอาด และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่จะพัฒนาให้เป็นโครงการถนนสีขาว
และมอบหมายให้พนักงานลงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่เกิดการชำรุด ผุกร่อน และทะลุ อันเกิดจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา เกิดอันตรายได้ จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่ออันใหม่แทนอันเดิมที่ชำรุด
Visitors: 54,220