ลงพื้นที่ขุดลอกคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อเนื่อง 6 ก.ย. 64

เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 6 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ หน่วยทหารช่างพัฒนา สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบังคับการกองทัพไทย ลงพื้นที่ขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการร่วมกันใช้รถแบคโฮขุดลอกคลองลำตะกุดอย่างต่อเนื่อง และป้านคันคูดินให้สูงและเรียบแน่น เพื่อป้องกันแรงของนำที่ทำให้ตลิ่งทรุด รองรับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือและปริมาณฝนที่ตกมาต่อเนื่องและสะสมจากฝนที่ตกในช่วงนี้ พร้อมทั้งเก็บกวาดขยะมูลฝอยและตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางบดบังการสัญจรทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก
ท้ายสุดนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบังคับการกองทัพไทยเป็นอย่างสูงให้การช่วยเหลือในการพัฒนาดังกล่าวข้างต้น และขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาอุดตันกีดขวางทางน้ำไหลเพื่อให้เมืองปักเป็นเมืองที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น
Visitors: 69,244