ลงปรับปรุงพื้นที่ ตัดต้นไม้ กำจัดวัชพืชทางน้ำบริเวณบ้านบ่อปลา และตัดหญ้า ตัดต้นไม้ 25 พ.ย. 65

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
มอบหมายคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ติดตามการมอบหมายภารกิจงานต่างๆ ดังนี้
-มอบกองสาธารณสุขฯลงปรับปรุงพื้นที่ ตัดต้นไม้ กำจัดวัชพืชทางน้ำบริเวณบ้านบ่อปลา และตัดหญ้า ตัดต้นไม้ วัชพืชที่ขึ้นในบริเวณคลองลำตะกุดจากสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ถึงจิมทอมป์สัน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม
-มอบกองช่าง,กองสาธารณสุขฯร่วมกับงานป้องกันฯปรับปรุงซ่อมแซมเทปูนรางระบายน้ำถนนในซอยรวมมิตรไหมไทย และเทปูนปรับปรุงพื้นทางเท้าริมถนนขดน้ำอ้อม พร้อม กวาดล้างทำความสะอาดถนน
Visitors: 78,554