ร่วมออกกำลังกายภายใต้โครงการ “ขยับกาย สบายชีวี” อย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่9 28 เม.ย 65

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 16.30น. เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมออกกำลังกายภายใต้โครงการ “ขยับกาย สบายชีวี” อย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่9 ณ ลานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรง เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงต่อเนื่อง จึงจัดให้มีการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคต่างๆ และเพื่อเป็นการลดความตึงเครียดของการทำงาน อันจะทำให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Visitors: 76,318