ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน(ศูนย์ใกล้บ้านใกล้ใจ) 14 ก.พ. 66

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับนายสาธิต บัวคล้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปักธงชัย และเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปักธงชัย นำโดย นายโกศล ธรรมวิเศษ ปลัดอาวุโสอำเภอปักธงชัย และกิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน ห้างร้าน ประชาชนผู้มีเกียรติทุกท่าน ในการร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน(ศูนย์ใกล้บ้านใกล้ใจ) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
.
โดยเทศบาลเมืองเมืองปักได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก และเขตใกล้เคียง จึงได้มีนโยบายร่วมกับโรงพยาบาลปักธงชัยในการเปิดศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ใกล้บ้านใกล้ใจ) เพื่อดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักและเขตใกล้เคียง
.
พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่บัดนี้
ศูนย์บริการใกล้บ้านใกล้ใจ
“ตรวจรักษาโรคทั่วไป”
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
วันจันทร์ - วันศุกร์
======================
“ตรวจรักษาโรคทางทันตกรรม (ทำฟัน)”
เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
วันจันทร์ ,วันพฤหัสบดีและวันศุกร์
======================
**หยุด วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ **
Visitors: 54,325