ร่วมประชุมในการติดตามการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก 15 พ.ย. 65

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ร่วมประชุมในการติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจให้แต่ละส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักให้ดียิ่งขึ้น
.
พร้อมกันนี้ ได้มอบหมายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้าเกาะกลางและข้างทาง จากชุมชนดำรงสุข ถึงหน้าวัดจะโปะ และล้างทำความสะอาดตลาดวัดโพธิ์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม
Visitors: 69,245