ร่วมประชุมในการติดตามการดำเนินงานของเทศบาล พร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน 23 ม.ค. 66

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมในการติดตามการดำเนินงานของเทศบาล พร้อมทั้งได้แนะนำแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจงานให้แต่ละส่วนราชการได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนชาวปักธงชัยเป็นหลัก
Visitors: 63,745