ร่วมกันออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 11 ภายใต้โครงการ “ขยับกายสบายชีวี” 12 พ.ค 65

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.45 น. เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกันออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 11 ภายใต้โครงการ “ขยับกายสบายชีวี” ณ ลานอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองปักอยากส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นการลดภาวะของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม ทำให้สุขภาพจิตใจแจ่มใส และร่างกายที่แข็งแรงก็สามารถเป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ได้อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงาน อันจะทำให้การทำงานนั้นเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Visitors: 54,328