รับโล่เชิดชูเกียรตินักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น 5 มี.ค. 65

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ “นักพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น” เนื่องใน “วันนักข่าว 5 มีนาคม” ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมา จาก นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช ซึ่งสมาคมนักข่าวนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นผู้ทำคุณงามความดีต่อสังคมและประเทศชาติด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จึงได้ประกาศเกียรติคุณอันจะยังประโยชน์แก่บ้านเมืองสืบไป

Visitors: 54,220